top of page

WE WELCOME GAELIC PRODUCTIONS TO ARGYLL AND BUTE

Tha Gàidhlig air a bhith air a bruidhinn ann an Earra-Ghàidheal bho timcheall air an 5mh lìnn nuair a ràinig a’ chànan Alba an-toiseach. Bha an Rìoghachd air leth cudromach ann a bhith a’ sgaoileadh Crìostaidheachd ann an ceann-a-tuath Bhreatainn as dèidh do Cholm Cille, Ì a’ stèidheachadh ann an 563 as dèidh àm Chrìosta. Tron an eachdraidh againn, tha a’ Ghàidhlig air a bhith cho cudromach ann an bhith a’ leasachadh iomadh taobh de chultar na h-Alba.

 

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid ag aithneachadh cho cudromach ‘s a tha a’ Ghàidhlig na’r coimhearsnachdan agus leanaidh sinn òirrn’ a bhith a’ cumail beò agus a’ brosnachadh càirdeas làidir eadar sinn agus an eachdraidh Gàidlhig, an dualchas agus a’ chultar againn. Ma dh’fheumas sibh taic riochdachaidh a thaobh na Gàidhlig, feuch gun leig sibh fios thugainn. ‘S urrainn do Oifis nam Fiolm fios a thoirt dhuibh air daoine a tha fileanta anns a’ Ghàidhlig agus buidhnean coimhearsnachd anns an sgìre is goireasan gus taic a thoirt dhuibh leis a’phròiseact agaibh.

bottom of page